Joint Neurosurgical Convention 2023 (The 10th Pan-Pacific Neurosurgical Congress | The 9th International Mt.BANDAI Symposium for Neuroscience)

Committee

Advisors & Committee

Honorary Chairman

Takashi Yoshimoto

Executive Committee Member (CORE MEMBER)

Koji Saito

Takanori Fukushima

Raymond Taniguchi

Kazuo Watanabe

Advisor

Masamichi Atsuchi

Masayuki Atsuchi

Hajime Arai

Hideyuki Ohnishi

Hiroyuki Kinouchi

Hidenori Kobayashi

Akinori Kondo

Naokatsu Saeki

Tomio Sasaki

Katsuji Shima

Tsuneo Shimizu

teijii Tominaga

Hiroshi Nakagawa

Hirohiko Nakamura

Kazuo Hashi

Kiyohiro Hokin

Tomokatsu Hori

Katsuyoshi Mineura

Yoshihiro Muragaki

Masashi Yoshikawa

Toshiki Yoshimine

 

Organizing Committee

Yasunobu Itoh

Yoko Kato

Takakazu Kawamata

Hiroki Kurita

Masamichi Kurosaki

Michihiro Kohno

Kiyoshi Saito

Ryuta Saito

Tatsuya Sasaki

Hiroaki Shimizu

Hiroaki Shimizu

Michiyasu Suzuki

Yukihiko Sonoda

Isao Date

Hiroyuki Nakase

Shinichi Numasawa

Miki Fujimura

Takamitsu Fujimaki

Kazuhiro Hongo

Toru Matsui

Yuichi Murayama

Toshihiko Wakabayashi

Masahiko Wanibuchi